Publitas logo

Dit document is voor het gemak vertaald. Alleen het Engelstalige document is rechtsgeldig.

Servicevoorwaarden voor klanten

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN VOOR KLANTEN ZORGVULDIG DOOR.

Publitas.com B.V. gevestigd en kantoorhoudende te J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden, Nederland.

14 maart 2023

 1. Toepasselijke voorwaarden op de dienst
  1. Deze overeenkomst. Onze Servicevoorwaarden voor klanten zijn de overeenkomst die de belangrijkste juridische en commerciële voorwaarden regelt die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten en die hierin worden uiteengezet. U kunt digitale publicaties maken door gebruik te maken van de technologie voor geanimeerde publicaties die wordt geleverd als onderdeel van de Services onder deze voorwaarden. Deze overeenkomst is ook van toepassing op onze serviceprojecten en ad-hocprojecten zoals Publitas Reach. 
  2. Bijgevoegde termen. In deze Overeenkomst verwijzen en noemen we andere documenten die Voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten. Deze documenten zijn inherent opgenomen in deze Overeenkomst.
  3. Inconsistentie in termen. In geval van tegenstrijdigheid tussen een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst en een voorwaarde of bepaling in gekoppelde of genoemde documenten of documenten van buitenaf, geldt in geval van tegenstrijdigheid de volgende hiërarchie in documenten:
   1. Gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA): Indien van toepassing, dan wordt hierin uitgelegd hoe wij uw gegevens verwerken. U kunt onze DPA hier vinden.
   2. Bestelformulier: Uw Bestelformulier is het goedgekeurde formulier dat is opgesteld na uw aankoop van een van de Diensten via ons online betalingsproces of een formulier dat speciaal voor u is gemaakt en door ons naar u is verzonden. Het bevat alle primaire gegevens over uw aankoop, waaronder uw Abonnementstermijn, gekochte Diensten en uw vergoedingen. U vindt uw Bestelformulier hier.
   3. Deze overeenkomst: Deze Overeenkomst bevat de belangrijkste juridische en commerciële voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten. Elke verwijzing naar Algemene voorwaarden, Algemene bepalingen en voorwaarden, Hoofdvoorwaarden, Master Serviceovereenkomsten van Publitas heeft betrekking op deze Overeenkomst. 
   4. Acceptable Use Policy (AUP): Dit is het beleid van de regels waarin staat wat u wel en niet mag doen tijdens het gebruik van onze Diensten. U kunt onze AUP hier vinden.
 2. Definities
  1. "Affiliate" betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij bij deze Overeenkomst. Voor de toepassing van deze definitie betekent zeggenschap het direct of indirect bezit van of zeggenschap over meer dan 50% van de stemgerechtigde belangen van de betrokken entiteit.
  2. Overeenkomst" betekent in dit document deze Algemene Voorwaarden en alle materialen waarnaar wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen en die samen de Servicevoorwaarden voor klanten vormen, tenzij anders vermeld. In deze Overeenkomst verwijzen we naar kennisbankartikelen om u te helpen bij het gebruik van onze Services en het beheer van uw Publitas Account; deze kennisbankartikelen zijn echter uitsluitend bedoeld ter informatie en maken geen deel uit van deze Overeenkomst.
  3. "Toegestane betalingsmethode" betekent een actuele, geldige, door ons aanvaarde betalingsmethode, zoals die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt en die betaling via uw rekening bij een derde partij kan omvatten.
  4. "Factuurperiode" betekent de periode waarvoor u instemt met de vooruitbetaling van vergoedingen in het kader van een Bestelformulier. 
  5. "Vertrouwelijke informatie" betekent alle vertrouwelijke informatie die door een partij ("Bekendmakende Partij") aan de andere partij ("Ontvangende Partij"), mondeling of schriftelijk, wordt bekendgemaakt en die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of door een redelijk persoon als vertrouwelijk zou worden beschouwd. Vertrouwelijke Informatie omvat alle informatie over: de klanten en potentiële klanten van de Bekendmakende Partij, vroegere, huidige of voorgestelde Diensten, marketingplannen, technische en andere ontwerpen, technische gegevens, bedrijfsplannen, zakelijke kansen, financiën, onderzoek, ontwikkeling en de voorwaarden van deze Overeenkomst. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (ii) bekend was bij de Ontvangende Partij voorafgaand aan de bekendmaking ervan door de Bekendmakende Partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (iii) is ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij. Behoudens de voorgaande uitsluitingen worden Klantgegevens in het kader van deze Overeenkomst als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, ongeacht of zij al dan niet als vertrouwelijk zijn aangemerkt.
  6. Contactgegevens" betekent de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de online gebruikersnaam (-namen), het telefoonnummer en soortgelijke informatie die door bezoekers van uw landingspagina's op de Dienst wordt verstrekt of door u naar de Dienst wordt geüpload.
  7. "Customer Content" betekent alle inhoud die eigendom is van of gegenereerd is door u. Alle geüploade, geplaatste en gegenereerde inhoud, afbeeldingen en bestanden onder uw account blijven het exclusieve eigendom van u, de Klant. "Klantgegevens" betekent alle informatie die u verstrekt.
  8. "Gratis diensten" betekent de Dienst of andere producten of functies die van tijd tot tijd door ons aan u beschikbaar worden gesteld op een onbetaalde proefperiode of gratis basis. 
  9. Order" of "Bestelformulier" betekent het door Publitas goedgekeurde formulier of online inschrijvingsproces waarmee u zich abonneert op de Service en Adviesdiensten aanschaft. 
  10. "Partner" betekent elke commerciële entiteit waarmee wij een vorm van samenwerking hebben.
  11. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon wanneer (i) dergelijke informatie is opgenomen in Klantgegevens en (ii) beschermd is als persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals gedefinieerd in de DPA).
  12. "Voorstel" betekent een aangepast aanbod aan u om onze Diensten te gebruiken.
  13. "Publitas Content" betekent alle informatie, gegevens, tekst, berichten, software, geluid, muziek, video, foto's, grafieken, afbeeldingen en tags die wij in de Dienst opnemen.
  14. "Self Service Abonnement" betekent onze abonnementen zoals gepresenteerd op de Publitas website die niet op maat zijn gemaakt. Self Service-abonnementen omvatten onze gratis diensten, indien van toepassing.
  15. "Gevoelige informatie" betekent krediet- of debetkaartnummers; financiële rekeningnummers of telegrafische instructies; door de overheid uitgegeven identificatienummers (zoals sofi-nummers, paspoortnummers), biometrische informatie, persoonlijke gezondheidsinformatie (of andere informatie die beschermd is onder de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van gezondheidsgegevens), persoonlijke informatie van kinderen die beschermd is onder de wetgeving inzake de bescherming van kindergegevens, en alle andere informatie of combinaties van informatie die valt onder de definitie van "speciale categorieën van gegevens" onder de GDPR (zoals gedefinieerd in de DPA) of andere toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.
  16. "Service" betekent al onze webgebaseerde toepassingen, hulpmiddelen en platforms waarop u zich hebt geabonneerd via een Bestelformulier of die wij anderszins voor u beschikbaar stellen, en die door ons zijn ontwikkeld, worden beheerd en onderhouden, toegankelijk zijn via http://publitas.com of een andere aangewezen URL, en eventuele aanvullende producten en diensten.
  17. "Abonnement" betekent het gebruik van een van onze Diensten op terugkerende basis.
  18. "Abonnementsgeld" betekent het bedrag dat u voor de Dienst betaalt.
  19. "Abonnementstermijn" betekent de initiële termijn van uw abonnement op de toepasselijke Dienst, zoals vermeld op uw Bestelformulier(en), en elke daaropvolgende verlengingstermijn (indien van toepassing). Voor Gratis Diensten is de Abonnementstermijn de periode waarin u een account hebt voor toegang tot de Gratis Diensten.
  20. "Gebruikers" betekent uw werknemers, vertegenwoordigers, consultants, aannemers of agenten die gemachtigd zijn om de Dienst ten behoeve van u te gebruiken en beschikken over unieke gebruikersidentificaties en wachtwoorden voor de Dienst.
  21. Publitas", "we", "ons" of "onze" betekent de toepasselijke aanbestedende dienst.
  22. "Jij", "jouw" of "Klant" betekent de persoon of entiteit die de Dienst gebruikt of de Adviesdiensten ontvangt en die in de toepasselijke accountrecord, het factureringsoverzicht, het online inschrijvingsproces of het Bestelformulier wordt geïdentificeerd als de klant en uw Gelieerde Ondernemingen die onder uw aankoop vallen.
 3. Gebruik van diensten
  1. Toegang. Gedurende de Abonnementstermijn bieden wij u toegang tot onze Dienst bestaande uit een webapplicatie en een platform op www.publitas.com voor het uploaden, produceren, hosten en afleveren van digitale publicaties binnen de serveromgeving van Publitas. Dienst die voor alle duidelijkheid de technologie omvat die Publitas levert als onderdeel van de Diensten. 
  2. Gekochte diensten. Wij zullen de Diensten aan u beschikbaar stellen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en de betreffende Bestelling, gedurende de looptijd van die Bestelling. Elke Order die u na de eerste Order bij ons plaatst, wordt ook beheerst door de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  3. Extra functies. Als we dit aanbieden, kunt u zich abonneren op aanvullende functies van de Service door een aanvullende Bestelling te plaatsen of de aanvullende functies te activeren vanuit uw Publitas account. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle aanvullende Bestellingen en alle aanvullende functies die u activeert vanuit uw Publitas account.
  4. Beschikbaarheid en Uptime. Wij doen commercieel redelijke inspanningen om de Diensten 24 uur/7 dagen per week beschikbaar te stellen, behalve bij geplande onderbrekingen (die indien mogelijk vooraf worden meegedeeld) of wanneer de onbeschikbaarheid wordt veroorzaakt door overmacht.
  5. Grenzen. De limieten die op u van toepassing zijn worden vermeld in uw Bestelformulier, deze Overeenkomst. Voor Self Service Abonnementen kunnen deze limieten ook worden aangegeven op onze Prijzenpagina en vanuit het product zelf. U dient ervoor te zorgen dat alle toegang, gebruik en ontvangst door uw Gebruikers onderworpen is aan en in overeenstemming is met deze Overeenkomst. U kunt toegang tot en gebruik van de Dienst verlenen aan de Gebruikers van uw Filiaal onder deze Order; op voorwaarde dat al deze toegang, gebruik en ontvangst door de Gebruikers van uw Filiaal onderworpen is aan en in overeenstemming is met de Overeenkomst en u te allen tijde aansprakelijk blijft voor de naleving van de Overeenkomst door uw Filialen.
  6. Downgrades. Afhankelijk van uw Publitas product hebt u mogelijk recht op een downgrade van uw abonnement. Raadpleeg uw bestelformulier voor meer informatie over de downgradevoorwaarden die van toepassing zijn op uw abonnement.
  7. Wijzigingen. Wij passen de Dienst van tijd tot tijd aan, onder meer door het toevoegen of verwijderen van kenmerken en functies, in een poging om uw ervaring te verbeteren. 
  8. Aanvaardbaar gebruik. U zult onze AUP naleven. U kunt onze AUP hier vinden.
  9. Verboden en ongeoorloofd gebruik. U zult de Diensten niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de voorwaarden van de AUP of voor enig doel of op enige wijze die onwettig of verboden is krachtens deze Overeenkomst. Ook mag u de Diensten niet verkopen, doorverkopen, verhuren of leasen, de Diensten niet gebruiken om inbreukmakend, lasterlijk of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal op te slaan of te verzenden, of om materiaal op te slaan of te verzenden dat inbreuk maakt op de rechten van derden, de integriteit of prestaties van de Diensten of de gegevens van derden te verstoren of te verstoren, of proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Diensten of de bijbehorende systemen of netwerken. 
  10. Leeftijdsbeperking. U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken.
  11. Land beperkingen. U mag de Dienst niet gebruiken indien het u wettelijk verboden is de Dienst te ontvangen of te gebruiken krachtens de wetten van het land waarin u verblijft of van waaruit u toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt. De Dienst is niet ontworpen om te voldoen aan sectorspecifieke regelgeving, dus u mag de Dienst niet gebruiken of het gebruik ervan beperken wanneer uw communicatie onder dergelijke wetten zou vallen.
  12. Geen gevoelige informatie. U erkent dat de Diensten niet zijn ontworpen om gevoelige informatie te verwerken of te beheren en daarom stemt u ermee in de Dienst niet te gebruiken om gevoelige informatie te verzamelen, te beheren of te verwerken. Wij zijn niet aansprakelijk en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die kan voortvloeien uit uw gebruik van de Dienst voor het verzamelen, verwerken of beheren van gevoelige informatie.
 4. Klantenservice
  1. Basisondersteuning. Wij bieden basisondersteuning voor de Diensten zoals uiteengezet in de Service Level Agreement zonder extra kosten. 
  2. Ondersteuning op maat. Als specifieke klantenservice op u van toepassing is, kunt u dit terugvinden in uw bestelformulier.
 5. Vergoedingen en betaling 
  1. Gratis test. Indien u zich registreert voor een gratis proefperiode, zullen wij de Dienst gratis aan u beschikbaar stellen op proefbasis tot het einde van de gratis proefperiode (indien niet eerder beëindigd) of de startdatum van uw betaalde abonnement, indien deze eerder valt. Tenzij u vóór het einde van de gratis proefperiode een abonnement op de toepasselijke Dienst aanschaft, kunnen al uw gegevens in de Dienst aan het einde van de proefperiode permanent worden verwijderd en zullen wij deze niet herstellen. Indien wij aanvullende voorwaarden op de webpagina voor proefregistratie hebben opgenomen, zijn deze eveneens van toepassing.
  2. Abonnementsgeld. Het Abonnementsgeld blijft vast gedurende de eerste termijn van uw abonnement, tenzij (i) u uw Maximale Contacten, Gebruiker of andere toepasselijke limieten overschrijdt (zie het hoofdstuk 'Limieten' hierboven), (ii) u Diensten of basispakketten upgradet, (iii) u zich abonneert op aanvullende functies of Diensten, of (iv) anderszins is overeengekomen in uw Bestelling. Wij kunnen er ook voor kiezen om uw vergoedingen te verlagen na schriftelijke kennisgeving aan u. 
  3. Tariefaanpassingen bij vernieuwing. Bij verlenging kunnen wij uw tarieven verhogen tot 10% van uw dan geldende tarieven. Als deze verhoging op u van toepassing is, zullen wij u ten minste dertig (30) voor uw verlenging op de hoogte stellen en de verhoogde vergoedingen zullen van toepassing zijn bij het begin van de volgende vernieuwingstermijn. Als u niet akkoord gaat met deze verhoging, kunt u ervoor kiezen om uw abonnement te beëindigen aan het einde van uw dan lopende termijn door het geven van de kennisgeving vereist in de 'Kennisgeving van niet-verlenging' sectie hieronder. 
  4. Betaling van vergoedingen. Indien u met een creditcard betaalt, machtigt u ons om alle gedurende de Abonnementstermijn verschuldigde vergoedingen ten laste van uw Geautoriseerde Betaalmethode te brengen. Voorts machtigt u ons om een derde in te schakelen voor de verwerking van betalingen en stemt u in met de verstrekking van uw betalingsgegevens aan deze derde.
  5. Betaling tegen factuur. Indien u per factuur betaalt, factureren wij alle vergoedingen conform de specificaties in het Bestelformulier en de factuur die betrekking heeft op de toepasselijke Dienst. Uw Factuurperiode wordt vermeld in het Bestelformulier. Indien niets is vermeld, is deze periode even lang als de Abonnementstermijn. Tenzij anders vermeld in het toepasselijke Bestelformulier of de toepasselijke factuur, zijn vergoedingen verschuldigd binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur, vermeerderd met de toepasselijke op transacties gebaseerde belastingen. 
  6. Betalingsgeschillen. U en wij zullen te goeder trouw samenwerken om betwiste facturen op te lossen binnen veertien (14) dagen nadat u Publitas van het geschil in kennis heeft gesteld.
  7. Betalingsinformatie. U houdt uw Geautoriseerde Betalingsmethode, Contactgegevens en factureringsgegevens volledig en actueel voor de betaling van gemaakte en terugkerende vergoedingen, voor zover van toepassing. Wijzigingen kunnen worden aangebracht op uw factureringspagina in uw Publitas account. U machtigt ons om uw Geautoriseerde Betaalmethode te blijven belasten voor de toepasselijke vergoedingen gedurende uw Abonnementstermijn en totdat alle uitstaande vergoedingen volledig zijn betaald. Alle betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en alle betaalde bedragen worden niet gerestitueerd, behalve zoals specifiek bepaald in deze Overeenkomst. Alle vergoedingen zijn gedurende de gehele Abonnementstermijn vooraf verschuldigd en betaalbaar. Indien u een Partner bent die namens een klant koopt, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor het Bestelformulier en de betaling van alle vergoedingen te garanderen.
  8. Omzetbelasting. Tenzij anders vermeld op uw factuur, zijn alle vergoedingen exclusief belastingen, die wij in rekening zullen brengen. U gaat ermee akkoord alle belastingen te betalen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. U bent niet aansprakelijk voor belastingen op basis van onze bruto-inkomsten of netto-inkomsten. Indien u in de Europese Unie bent gevestigd, zijn alle vergoedingen exclusief BTW. U moet voor BTW-doeleinden geregistreerd zijn in uw lidstaat om BTW te kunnen "verleggen". Op ons verzoek verstrekt u ons het btw-registratienummer waaronder u in uw lidstaat bent geregistreerd. Als u ons niet voorziet van een btw-registratienummer voordat uw transactie wordt verwerkt, geven wij geen terugbetalingen of kredieten voor in rekening gebrachte btw. Als u onderworpen bent aan GST, zijn alle vergoedingen exclusief GST. Als u in Canada bent gevestigd, zijn alle vergoedingen exclusief GST, PST en HST.
  9. Bronbelasting. Als u belasting moet aftrekken of inhouden op de betaling van uw Publitas factuur, kunt u dit bedrag aftrekken van het verschuldigde Abonnementsgeld voor zover dit verschuldigd en betaalbaar is als verschuldigde bronbelasting krachtens wetten die op u van toepassing zijn (het "Aftrekbedrag"). U bent niet verplicht het Inhoudingbedrag aan ons terug te betalen, mits u ons binnen negentig (90) dagen na de factuurdatum een geldig belastingbewijs overlegt waaruit blijkt dat het Inhoudingbedrag aan de betreffende belastingdienst is betaald. Als u dit belastingbewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt, worden alle vergoedingen, inclusief het Aftrekkingsbedrag, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar, en als u deze vergoedingen niet betaalt, kan uw account worden opgeschort of beëindigd wegens wanbetaling.
 6. Termijn en beëindiging 
  1. Duur en verlenging. Uw eerste Abonnementstermijn wordt vermeld in uw Bestelling en, tenzij anders of niet vermeld in uw Bestelling, wordt uw Abonnement automatisch verlengd voor dezelfde Abonnementstermijn als uw vorige.
  2. Bericht van niet-verlenging. Tenzij anders vermeld in uw Bestelling, moet u of wij, om verlenging van uw abonnement te voorkomen, een schriftelijke kennisgeving van niet-verlenging sturen. De termijn voor het verzenden van deze kennisgeving is 90 dagen, tenzij anders vermeld in uw Bestelformulier. Als u besluit niet te verlengen, kunt u deze kennisgeving van niet-verlenging naar ons sturen door aan te geven dat u niet wilt verlengen door automatische verlenging uit te schakelen via de informatie over factureringsgegevens in uw Publitas account.
  3. Vroegtijdige annulering. Deze Overeenkomst kan niet worden beëindigd vóór het einde van de Abonnementstermijn. U kunt uw abonnement desgewenst voortijdig beëindigen, mits wij geen restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of ongebruikte abonnementsgelden verlenen en u alle verschuldigde onbetaalde vergoedingen tot het einde van de Abonnementstermijn onverwijld betaalt. Zie het onderdeel 'Kennisgeving van niet-verlenging' voor informatie over de wijze waarop u uw abonnement kunt opzeggen.
  4. Beëindiging wegens oorzaak. Elke partij kan deze Overeenkomst met een reden beëindigen voor alle of een deel van de Diensten: (i) na een kennisgeving van dertig (30) dagen aan de andere partij van een wezenlijke inbreuk indien die inbreuk na afloop van die periode nog niet is verholpen, of (ii) onmiddellijk, indien tegen de andere partij een faillissementsaanvraag wordt ingediend of een andere procedure inzake insolventie, staking van bedrijfsactiviteiten, liquidatie of overdracht ten gunste van schuldeisers wordt ingeleid, of (iii) met wederzijdse instemming. 
  5. Beëindiging wegens misbruik. Wij kunnen deze Overeenkomst ook beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen als wij vaststellen dat u handelt of heeft gehandeld op een manier die een negatieve invloed heeft of kan hebben op ons, onze prospects of onze klanten. 
 7. Ophanging
  1. Schorsing wegens wanbetaling. Wij zullen u in kennis stellen van niet-betaling van een verschuldigd bedrag. Tenzij het volledige bedrag is betaald, kunnen wij tien (10) dagen na een dergelijke kennisgeving uw toegang tot een of alle diensten opschorten. Wij zullen de Dienst niet opschorten zolang u de toepasselijke kosten redelijkerwijs en te goeder trouw betwist en naarstig meewerkt om het geschil op te lossen. Indien een Dienst wordt opgeschort wegens niet-betaling, kunnen wij heractiveringskosten in rekening brengen om de Dienst te herstellen.
  2. Opschorting en beëindiging van gratis diensten. Wij kunnen de Gratis Diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, beperken of beëindigen, om welke reden dan ook. Wij kunnen uw abonnement op de Gratis Diensten beëindigen als gevolg van uw inactiviteit.
  3. Schorsing wegens verboden handelingen. Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, alle Klantgegevens of Klantinhoud waarvan wij te goeder trouw vaststellen dat deze in strijd zijn met deze voorwaarden of de AUPmet dien verstande dat wij niet verplicht zijn (tenzij toepasselijke wet- of regelgeving anders bepaalt) om uw Klantgegevens of Klantinhoud vooraf te screenen, te controleren, te bewaken of te bewerken. Wij kunnen de toegang van een Gebruiker tot enige of alle Diensten zonder voorafgaande kennisgeving hebben opgeschort voor:
   1. gebruik van de Dienst op een wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, provinciale, federale of buitenlandse wetten of voorschriften of met de voorwaarden van deze Overeenkomst, 
   2. gebruik van de Publitas e-mailverzendservice dat resulteert in excessieve hard bounces, SPAM-klachten via feedback loops, directe spamklachten (aan onze abuse desk), of verzoeken tot verwijdering van een mailinglijst door ontvangers, of 
   3. gevallen van het plaatsen of uploaden van materiaal dat inbreuk maakt of vermoedelijk maakt op de auteursrechten of merkrechten van een persoon of entiteit.   
  4. Schorsing voor huidige schade. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de opschorting te beperken tot het getroffen deel van de Dienst, en elke partij zal redelijke inspanningen leveren om de problemen die de opschorting van de Dienst veroorzaken onmiddellijk op te lossen. Niets in deze clausule beperkt ons recht om te beëindigen met een reden zoals hierboven uiteengezet, indien wij vaststellen dat u handelt of heeft gehandeld op een manier die een negatieve invloed heeft of kan hebben op ons, onze vooruitzichten, andere klanten of onze partners. Wij kunnen dit doen als uw website, of het gebruik van de Dienst:
   1. wordt onderworpen aan denial-of-service-aanvallen of andere verstorende activiteiten,
   2. wordt gebruikt voor denial-of-service-aanvallen of andere verstorende activiteiten,
   3. een beveiligingslek voor de dienst of anderen creëert,
   4. te veel bandbreedte of opslagruimte verbruikt, of
   5. ons of anderen schade berokkent, dan kunnen wij, met elektronische of telefonische kennisgeving aan u, alle of enige toegang tot de Dienst opschorten. 
  5. Gevolgen van beëindiging of afloop. Als uw betaalde abonnement wordt beëindigd of afloopt, zullen wij u onze Diensten niet langer ter beschikking stellen. 
  6. Gevolgen van beëindiging. Deze Overeenkomst blijft op u van toepassing zolang u toegang hebt tot een Publitas account. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst stopt u alle gebruik van de Service. Als u deze Overeenkomst beëindigt om een geldige reden, restitueren we onmiddellijk alle vooruitbetaalde maar ongebruikte vergoedingen voor het gebruik van de Service na beëindiging. Voor alle duidelijkheid: deze terugbetaling heeft geen betrekking op vergoedingen die verschuldigd zijn voor uw gebruik van onze Services, waarop de Gebruiksvoorwaarden van Publitas afzonderlijk van toepassing zijn. Als we deze Overeenkomst beëindigen om een reden, betaalt u onmiddellijk alle onbetaalde vergoedingen die verschuldigd zijn tot het einde van de Abonnementstermijn. Vergoedingen worden anders niet gerestitueerd.
 8. Eigendomsrechten
  1. Voorbehoud van rechten door Publitas. De door ons geleverde technologie als onderdeel van de Services is eigendom van Publitas en alle rechten, aanspraken en belangen in de Services, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, blijven uitsluitend berusten bij Publitas. Er worden geen rechten verleend tenzij dit specifiek is bepaald in deze Overeenkomst.
  2. Klantbeperkingen. Dat zul je niet doen,
   1. Het kopiëren, reproduceren of anderszins creëren van afgeleide werken of aanpassingen van de Diensten, 
   2. reverse engineering van de Diensten, 
   3. zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de Diensten niet aan derden distribueren of doorverkopen tegen een vergoeding of als onderdeel van een andere dienst of een ander product; of de Diensten niet gebruiken als dienstverlener tegen een vergoeding of als onderdeel van een andere dienst of een ander product; tenzij de Klant de Dienst heeft aangeschaft in het kader van de "Publitas Reseller Order", in welk geval de Dienst mag worden gebruikt als onderdeel van een dienst met toegevoegde waarde die de Klant aan zijn klanten levert, 
   4. Opzettelijk of onopzettelijk concurrenten van Publitas toegang geven tot de Service,
   5. eigendomsmarkeringen of beperkende legenden in de Dienst te verwijderen of te wijzigen, v) een automatisch apparaat of programma of handmatig proces te gebruiken om de Diensten te monitoren, te framen, te kopiëren of te reproduceren, OF vi) zich toegang te verschaffen tot de Diensten om 
   6. een concurrerend product of dienst te ontwikkelen, of 
   7. enig kenmerk, functie of afbeelding van de Dienst te kopiëren.
 9. Wederzijds vertrouwen
  1. Uitsluitingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (ii) bekend was bij de Ontvangende Partij vóór de bekendmaking ervan door de Bekendmakende Partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (iii) wordt ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, OF (iv) onafhankelijk werd ontwikkeld door de Ontvangende Partij.
  2. Bescherming van vertrouwelijke informatie. De ontvangende partij moet dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten als die welke zij aanwendt om haar vertrouwelijke informatie te beschermen (in geen geval minder dan redelijke zorg) EN mag geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekendmaken of gebruiken voor enig doel (anders dan in het kader van deze Overeenkomst). De ontvangende partij moet de toegang tot vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij beperken tot die van haar werknemers, contractanten en agenten die deze toegang nodig hebben voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze overeenkomst en die met de ontvangende partij een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend die bescherming biedt die niet minder beperkend is dan die in deze overeenkomst.
  3. Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie. In het geval dat de Ontvangende Partij of iemand aan wie de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie bekendmaakt, verplicht is op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving of de regels en voorschriften van een toepasselijke effectenbeurs, of een verzoek ontvangt om de Vertrouwelijke Informatie geheel of gedeeltelijk bekend te maken onder de voorwaarden van een dagvaarding of ander bevel van een bevoegde rechtbank of een andere overheidsinstantie, zal de Ontvangende Partij: (i) de Bekendmakende Partij onverwijld op de hoogte stellen van het bestaan, de voorwaarden en omstandigheden van een dergelijke eis of een dergelijk verzoek; (ii) met de Bekendmakende Partij overleggen over de wenselijkheid van het nemen van maatregelen om een dergelijk verzoek te weerstaan of te beperken; (iii) indien bekendmaking van die Vertrouwelijke Informatie vereist is, alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie verstrekken dat krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving of de regels en voorschriften van een dergelijke beurs bekend moet worden gemaakt, zoals de Ontvangende Partij is geadviseerd door een raadsman; en (iv) volledig samenwerken met de Bekendmakende Partij bij haar inspanningen om (uitsluitend op kosten van de Bekendmakende Partij) een bevel of andere betrouwbare verzekering te verkrijgen dat een vertrouwelijke behandeling zal worden toegekend aan dat deel van de Vertrouwelijke Informatie dat openbaar moet worden gemaakt.
 10. Prestatiegarantie 
  1. De garantie. Wij garanderen dat wij de Dienst leveren op een wijze die in overeenstemming is met algemeen aanvaarde industrienormen (i) om - met commercieel redelijke inspanningen - de online beschikbaarheid van de Diensten te waarborgen voor een minimum van 99% beschikbaarheid in een bepaalde maand (met uitzondering van geplande uitval van Publitas), (ii) zonder wezenlijke vermindering van de functionaliteit van de Diensten en zonder nadelige wijzigingen in de klantenondersteuning; op voorwaarde echter dat deze garantie niet op u van toepassing is als u alleen gebruik maakt van de Gratis Diensten of als de beschikbaarheid anderszins wordt vermeld op uw Bestelformulier. In het geval van non-conformiteit met deze garantie zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om deze non-conformiteit te corrigeren. Als we een dergelijke afwijking niet kunnen corrigeren binnen zestig (60) dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de afwijking (de "Garantieperiode"), dan bestaat de exclusieve verhaalsmogelijkheid van de Klant en de enige verplichting van Publitas in geval van schending van de garantie erin dat Publitas een krediet verleent (indien niet van toepassing voor de Klant dan een terugbetaling) voor de betreffende maand; op voorwaarde dat de Klant Publitas binnen 30 dagen na de schending schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke schending.
  2. Uitzonderingen. Wij hebben geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel indien de non-conformiteit is veroorzaakt door of gebaseerd op: (i) een combinatie van de Dienst met hardware, software, apparatuur of gegevens die niet door ons zijn verstrekt, (ii) wijziging van de Dienst door iemand anders dan wij, of wijziging van de Dienst door ons in overeenstemming met specificaties of instructies die u hebt verstrekt, of (iii) gebruik van de Dienst in strijd met of buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst.
  3. Afwijzing van garanties. BEHALVE ZOALS UITEENGEZET IN HET GEDEELTE 'PRESTATIEGARANTIE' EN ZONDER ONZE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE WET- EN REGELGEVING TE BEPERKEN, DOEN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN AGENTEN GEEN TOEZEGGINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE SERVICE, GESYNCHRONISEERDE GEGEVENS OF INHOUD VOOR ENIG DOEL. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES (API's) KUNNEN NIET OP ALLE TIJDEN BESCHIKBAAR ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDT DE SERVICE "AS IS" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.
  4. Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL, MAG DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ VOOR ALLE ANDERE SCHADE MET BETREKKING TOT, OF VOORTVLOEIEND UIT, DEZE OVEREENKOMST (HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) NIET MEER BEDRAGEN DAN HET WERKELIJKE BEDRAG DAT DE KLANT IN DE VOORAFGAANDE 12 MAANDEN VOOR DE DIENSTEN HEEFT BETAALD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ VOOR VORDERINGEN MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ZAL IN TOTAAL NIET MEER BEDRAGEN DAN ÉÉN MILJOEN EURO ($1.000.000 EU) GEDURENDE DE LOOPTIJD.
  5. Geen indirecte schade. VOOR ZOVER BIJ WET TOEGESTAAN, IS GEEN VAN DE PARTIJEN OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, OF VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GEGEVENS OF ZAKELIJKE KANSEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF ER SPRAKE IS VAN EEN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID; OP VOORWAARDE DAT DEZE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS ALS U ALLEEN GEBRUIK MAAKT VAN DE GRATIS DIENSTEN.
  6. Akkoord met aansprakelijkheidslimiet. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ZONDER UW INSTEMMING MET DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, WIJ DE DIENST NIET AAN U ZOUDEN LEVEREN.
  7. Publitas Indemnity. Met inachtneming van de hierin uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen zal Publitas de Klant verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure (Claim) die tegen de Klant wordt ingediend door een derde die beweert dat het gebruik van de Services zoals toegestaan op grond van deze Overeenkomst inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of deze onrechtmatig toe-eigent, en met inachtneming van de hierin uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen zal Publitas de Klant schadeloos stellen voor alle schade die uiteindelijk wordt toegewezen aan, en voor de redelijke kosten van juridische bijstand die de Klant maakt in verband met een dergelijke Claim; op voorwaarde dat de Klant (i) Publitas onverwijld schriftelijk in kennis stelt van de Claim; (ii) Publitas de uitsluitende zeggenschap geeft over de verdediging en afhandeling van de Claim (met dien verstande dat Publitas een Claim niet mag afhandelen, tenzij de afhandeling de Klant volledig ontslaat van alle aansprakelijkheid); en (iii) Publitas alle redelijke bijstand verleent, op kosten van Publitas voor verschotten.
  8. Schadeloosstelling van de klant. U moet Publitas verdedigen tegen elke claim van derden tegen Publitas waarin wordt gesteld dat Inhoud van de Klant of het gebruik van de Services door de Klant in strijd is met deze Overeenkomst, inbreuk maakt op rechten van derden of in strijd is met wetten of regels van de overheid, en u moet Publitas schadeloos stellen voor alle schade die uiteindelijk wordt toegewezen en voor de redelijke advocaatkosten die Publitas maakt in verband met een dergelijke Claim; op voorwaarde dat Publitas (i) de Klant onverwijld schriftelijk in kennis stelt van de Claim; (ii) de Klant de uitsluitende zeggenschap geeft over de verdediging en afhandeling van de Claim (met dien verstande dat de Klant geen enkele Claim mag schikken tenzij de schikking Publitas volledig ontslaat van alle aansprakelijkheid); en (iii) de Klant alle redelijke bijstand verleent, op kosten van de Klant voor de verschotten.
 11. Versies van termen
  1. Geldigheid van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot dit onderwerp.
  2. Actualisering van de voorwaarden. Wij passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Als u een actief abonnement bij ons hebt, laten wij u dertig (30) dagen van tevoren per e-mail en/of via uw factuur weten wanneer wij de voorwaarden bijwerken.
  3. Gearchiveerde termen. U kunt alle actuele en gearchiveerde versies van bovengenoemde documenten vinden in uw Publitas Account.
  4. Overleven van termen. Bepalingen die naar hun aard ook na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht blijven, blijven van kracht.
 12. Beëindiging en opschorting van de dienst
  1. Wederzijdse beëindiging wegens wezenlijke inbreuk. Indien een van beide partijen een wezenlijke voorwaarde van deze Overeenkomst schendt, kan de andere partij deze Overeenkomst beëindigen na een kennisgevingstermijn van 30 dagen, indien de schending niet is verholpen.
  2. Acties bij beëindiging. Bij beëindiging als bedoeld in punt a) hierboven door de Klant moet Publitas alle vooruitbetaalde vergoedingen voor de resterende looptijd terugbetalen. Bij beëindiging zoals bepaald in punt a) hierboven door Publitas, moet de Klant alle onbetaalde vergoedingen voor de resterende looptijd van alle Bestellingen betalen.
  3. Opschorting van de dienst wegens schending van de wet of het beleid. Wij kunnen de Diensten onmiddellijk opschorten en uw digitale publicaties verwijderen indien wij te goeder trouw van mening zijn dat de Klant door het gebruik van de Diensten een wet of regel van de overheid of een gerechtelijk bevel heeft overtreden of anderszins onze AUP heeft geschonden. Wij kunnen proberen vooraf contact met u op te nemen, maar dat is niet verplicht.
 13. Toepasselijk recht en jurisdictie
  1. Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake keuze of conflicten van recht van enig rechtsgebied. 
  2. Exclusieve jurisdictie. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter die geldt op het tijdstip waarop de procedure wordt ingeleid. De plaats van de rechtbank is Amsterdam, Nederland.
 14. Partnerschap en overdracht
  1. Toewijzen en overdragen. U mag deze Overeenkomst of een Order niet toewijzen of overdragen aan een derde partij, behalve dat de Overeenkomst met alle Orders mag worden toegewezen als onderdeel van een fusie of verkoop van alle of een aanzienlijk deel van het bedrijf of de activa van U.
  2. Geen partnerschap. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en er wordt geen partnerschap, joint venture of franchise gecreëerd. Als een voorwaarde van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, blijven de overige voorwaarden van kracht. Ongeacht de bepalingen in het bestelformulier van de Klant worden aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden door Publitas verworpen en zijn deze niet van toepassing.