Publitas logo

Dit document is voor het gemak vertaald. Alleen het Engelstalige document is rechtsgeldig.

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN VOOR KLANTEN ZORGVULDIG DOOR.

Publitas.com B.V. gevestigd en kantoorhoudende te J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden, Nederland.

BIJGEWERKT: 17 MAART 2023

EFFECTIEF: 17 MAART 2023

 1. Beschrijving
  1. Publitas.com's Beleid voor aanvaardbaar gebruik bevat richtlijnen voor onze klanten over het juiste gebruik van onze services en hoe we normaal gesproken zouden reageren in het geval we een klacht ontvangen over inhoud op een site die we hosten of een e-mail die we hebben verzonden.
  2. Dit beleid is een integraal onderdeel van onze Servicevoorwaarden. U kunt de Gebruiksvoorwaarden hier vinden.
 2. Definities
  1. AUP" betekent de Acceptable Use Policy voor de door de Onderneming aangeboden diensten, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd en gewijzigd op de website van de Onderneming op https://www.publitas.com/aup/.
  2. Klant" betekent de gecontracteerde klant van het Bedrijf en/of elke gebruiker van de Dienst krachtens hun contract met de gecontracteerde klant van het Bedrijf.
  3. Bedrijf" betekent Publitas.com B.V. waarvan de statutaire zetel en het adres voor dienstverlening is gevestigd aan het Zeeburgerpad 5, 1018 AH Amsterdam, Nederland.
  4. Dienst" betekent de door de Vennootschap krachtens de Overeenkomst inzake Abonnementsdiensten geleverde dienst.
  5. Serverbedrijf" betekent systeem voor de hosting van digitale publicaties, websites en andere internetdiensten die eigendom zijn van de Vennootschap.
  6. Web Hosting" betekent elke door het Bedrijf geleverde dienst die gebruik maakt van het Serverpark.
 3. Algemeen
  1. De Dienst mag niet worden gebruikt voor de overdracht of uitwisseling van illegaal materiaal of materiaal dat als beledigend, kwetsend, lasterlijk, obsceen, bedreigend of anderszins verboden door de geldende wetgeving kan worden beschouwd.
  2. De Dienst mag niet worden gebruikt voor de overdracht of uitwisseling van materiaal dat in strijd is met het auteursrecht (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten), vertrouwelijkheid, privacy of andere rechten.
  3. De Klant zal de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven.
  4. De Klant zal ervoor zorgen dat alle door hem voor gebruik geleverde inhoud vooraf wordt gecontroleerd op schadelijke inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammeringsroutines die een systeem, programma, gegevens of persoonlijke informatie kunnen beschadigen, verstoren, heimelijk onderscheppen of onteigenen.
  5. De Klant stemt ermee in om de Onderneming te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit de schending door de Klant van dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.
 4. Web Hosting
  1. De Onderneming kan en zal niet proactief alle door de Klant toegevoegde of gewijzigde inhoud controleren en kan en zal niet garanderen dat op deze wijze toegevoegd materiaal vrij is van illegale inhoud of ander materiaal dat als onaanvaardbaar kan worden beschouwd.
  2. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn webpagina's binnen de domeinen van de onderneming (publitas.com en publitas.nl) of andere domeinen die binnen het serverpark van de onderneming worden gehost.
  3. De Klant is er als enige verantwoordelijk voor dat hij toestemming heeft voor het gebruik van materiaal dat aan een site is toegevoegd, ongeacht of dit aan de Onderneming is verstrekt voor opname op de site van de Klant of rechtstreeks door de Klant is toegevoegd.
  4. De klant is als enige verantwoordelijk voor elk geschil over auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten in verband met materiaal dat aan een site is toegevoegd, ongeacht of dit aan de vennootschap is verstrekt voor opname op de site van de klant of rechtstreeks door de klant is toegevoegd.
  5. De Klant zal geen enkele digitale publicatie, website of webdienst gehost door de Vennootschap gebruiken om materiaal of inhoud te promoten en/of te verspreiden die illegaal is volgens de toepasselijke wetgeving. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat het internet een wereldwijd communicatienetwerk is en dat wat in Nederland legaal is, elders illegaal kan zijn en de Klant blootstelt aan vervolging in een ander land.
  6. Het bedrijf kan onderzoek doen naar contentdiensten als potentieel misbruik onder zijn aandacht wordt gebracht en behoudt zich het recht voor om elke digitale publicatie of website op The Server Farm te verwijderen die naar het oordeel van het bedrijf in strijd is met deze AUP.
 5. E-mail
  1. De Dienst mag niet worden gebruikt om e-mails te verzenden die een ontvanger kunnen beledigen, ergeren, lastigvallen of angst aanjagen.
  2. De dienst mag niet worden gebruikt voor het verzenden van e-mails aan ontvangers die specifiek hebben verzocht dergelijke berichten niet per e-mail te ontvangen.
  3. De dienst mag niet worden gebruikt met de bedoeling anderen van de dienst te beroven.
 6. Onderzoek naar misbruik van De Service
  1. Gelieve alle klachten over misbruik van de diensten van het bedrijf te richten aan support@publitas.com.
  2. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om vermoedelijk of mogelijk misbruik van het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik te onderzoeken. Als het Bedrijf zich bewust wordt van mogelijk misbruik, zal het Bedrijf een onderzoek starten dat het verzamelen van informatie van alle mogelijke partijen en materialen op haar servers kan omvatten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om tijdens dergelijke onderzoeken de Service op te schorten en/of materialen van het Serverpark te verwijderen.
  3. De Klant begrijpt dat de Onderneming op grond van toepasselijke wetgeving verplicht kan zijn om de gegevens van de Klant die binnen de Service zijn opgeslagen of door de Service worden verzonden, in te zien, op te slaan, te kopiëren of anderszins te verwerken. Door dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te aanvaarden, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Onderneming de persoonsgegevens of andere accountinformatie van de Klant kan inzien en gebruiken in verband met een dergelijk onderzoek en deze gegevens aan een wetshandhavingsinstantie kan verstrekken.
  4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Dienst met onmiddellijke ingang en zonder verdere verplichting of aansprakelijkheid jegens de Klant te beëindigen indien zij daartoe wordt verplicht door een rechtshandhavingsinstantie of door de Nederlandse rechtbanken.
 7. Uitvoerbaarheid
  1. Indien een bepaling van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik of een deel daarvan om welke reden dan ook nietig is, worden de betreffende woorden geacht te zijn geschrapt en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  2. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een bepaling van dit Beleid op elk moment zonder kennisgeving toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, met ingang van de bekendmaking van het gewijzigde Beleid op https://www.publitas.com/legal/acceptable-use-policy/.
  3. Op dit beleid is het Nederlands recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.